speed, 180 x 140 cm, oil on canvas, 2016
speed, 180 x 140 cm, oil on canvas, 2016
Falkner, 150 x 120 cm, oil on canvas, 2017
Falkner, 150 x 120 cm, oil on canvas, 2017
conquo, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
conquo, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
vet 1, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016
vet 1, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
thyr 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
robur 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
robur 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
kaldor, 50 x 40 cm,  oil on wood, 2017
kaldor, 50 x 40 cm, oil on wood, 2017
balder 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
balder 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
balder 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
balder 1, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
pudur, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
pudur, 50 x 40 cm, oil on wood, 2016
nelson, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
nelson, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
leopold, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
leopold, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
Eugen, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
Eugen, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
napoleon, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
napoleon, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
friedrich, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
friedrich, 50 x 40 cm, oil on linen, 2015
fritz, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016
fritz, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016
luipold, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016
luipold, 50 x 40 cm, oil on linen, 2016